تبلیغات
معماهای معماری - نگاهی به سفارت ایران در اردن

نگاهی به سفارت ایران در اردن

نگاهی به سفارت ایران در اردن

موقعیت پروژه: امان – اردن هاشمی     

سطح زیر بنا : 2717                    

مساحت زمین : 4676 متر مربع       

مشاور طرح: مهندسان پلشیر- داالعمران 

پیمانکار: شركت حسین مقداد شركا 

طراح: محمدرضا قانعی.

نگاهی به سفارت ایران در اردن

موقعیت پروژه: امان – اردن هاشمی     

سطح زیر بنا : 2717                    

مساحت زمین : 4676 متر مربع       

مشاور طرح: مهندسان پلشیر- داالعمران 

پیمانکار: شركت حسین مقداد شركا 

طراح: محمدرضا قانعی.

Location:Amman, Jordon

Building area:2717 sqm

Site area : 4676 sqm

Consultant : Polshir- Dar al omran

Contractor : Meghdadi co .

Architect :Mohamadreza Ghanee

۱-مقدمه

زمین سفارتخانه ایران در شهر امان ( پایتخت كشور اردن ) بر روی یكی از تپه های سمت غربی شهر به نام جبل عمان واقع است .شرایط آب و هوایی – موقعیت شهری ویژه- شیب رو به جنوب – بادهای ملایم مدیترانه ای  - چشم انداز مناسب – همجواری با ساختمانهای دولتی  و دیپلماتیك  از ویژگی های بارز زمن طرح می باشد

زمن مورد نظر وسعتی حدود 4676 متر مربع دارد و از تجمع چهار پلاك در جنوب ساختمان فعلی سفارتخانه به وجود آمده است . این زمن در شمال خیابان زهران . بین میدانهای سوم و چهارم قرار دارد از ویژگی های این زمن قرار داشتن در محدوده ای است كه در آن اكثر سفارتخانه ها و منازل مسكونی سفیرا ن . وزارتخانه ها و همچنین كاخ ملكه مادر درست در سمت غربی زمن ساخته شده است . هتل رویان و چندین هتل 5 ستاره و نزدیكی به خیابان  زهران موقعیت ویژه ای  برای زمن طرح  به وجود آورده است .جنس زمین در اكثر نقاط از سنگ بسیار مقاوم است  كه از سمت شرق به دو واحد مسكونی نسبتا وسیع  از شمال و غرب  به دو خیابان ده متری و از جنوب به محور اصلی خیابان زهران محدود می شود .

۲- برنامه طرح

   به طور كلی از 4676 متر مربع زمن طرح -2717متر مربع به ساختمان ها وعناصر ساختمانی و 2479 متر مربع به محوطه سازی  و فضای سبز و آب نما و رامپ اختصاص یافته است .دراین مجموعه بخش كنسولگری  از دو ساختمان مجزا  و بخش سفارتخانه از سه ساختمان مجزا تشكیل شده است.

از جمله فضاهای طراحی شده در این مجموعه عبارتند از :

1-       پاركینگ سرپوشیده و فضای باز سكو مانند  بر روی آن به وسعت 324مترمربع  در تراز 6 متر .

2-       بخش نسبتا مرتفع كنسولگری شامل زر زمن و طبقه های همكف  و اول با زر بنای 1076

3-       حیاط مركزی و آب نما به مساحت 670 متر مربع

4-       بخش مرتفع سفارتخانه شامل زر زمن ها و طبقه های همكف اول  دوم و سوم با زیربنا1835

5-       ساختمان 1 طبقه خانه ایران و فضای سكو مانند مانند روی آن با زر بنای 250متر مربع

۳-تكوین و تحول طرح

به منظور تحقق معمارانه مفاهیم واندیشه های یاد شده ایده های گوناگونی مطرح شد  كه نهایتا به ایده معماری ویژه ای انجامید كه عبارتست از تركیب اجزا و عناصر مكعب شكل  صورت خطی در مكعب مستطیل بزرگتری  كه تیغه های نامرئی  بخش هایی از فرم هندسی منظم آن را برش داده است بدون آنكه مكعب مسطتیل شكل متعارف خود را از دست بدهد .

با رعایت تعادل در ایجاد فضاهای پر وخالی قسمتهای بریده شده از آن جدا  و فضاهای خصوصی و عمومی متمایز گردیده است .پوسته و حجم های عمودی هسته اصلی را احاطه كرده اند به شكلی كه اندك چرخس مكعب مستطیل در پوشش سنگی شفاف محیطش تاكیدی بر این  هسته مركزی است .با توجه به اینكه در شهر امان نمای اكثر ساختمانها سفید است در نمای بیرونی سفارتخانه  از سنگ سفید استفاده شده است تا با ساختمان سفارتخانه را بافت  و محیط بیرون از نظر نما و ظاهر پیوند دهد.

صفحه های عمودی علاوه بر تعریف فضا و تامین امنیت از لحاظ بصری نقش مهمی در در نظام گردش و مسیر ارتباط داخل مجموعه دارد . به طور كلی  فضا تحت تسلط دو نقطه ابتدا و انتها است .ساختمان بلند سفارتخانه به ارتفاع 15 متر در شمال و ساختمان كوتاهتر بخش كنسولی با ارتفاع 7 متر  در جنوب كه با استفاده از عناصر افقی  و متصل به یكدیگر  نوعی كشش بصری  قوی بین آنها به وجود آورده و مجموعه را به یك نظام بصری واحد  تركیب می كند  . تكرا ر فرم های مكعب و مكعب مستطیل  در سطوح و ارتفاع متفاوت  تاكیدی است بر نظام بصری یاد شده  ضمن آنكه فضا را محصور می نماید  تداوم فضایی و بصری را ایجاد میكند

استفاده از سقف به صورت سكو و تراس  دومحور  ارتباطی كه در جهت مخالف یكدیگر درون مجموعه می چرخند  آب نما و تقسیم مجموعه به بخش های خصوصی و تشریفاتی و اداری – سالن اجتماعات . كنسولی و ویزا. خدمات فرهنگی .پشتیبانی و پاركینگ . طراحی فضای سبز  و تراس ها  ویژگی هایی است  كه رد مسیر تكوین ایده طرح  شكل گرفت  و نهایتا به طرحی متشكل از لایه ها و سطوح تا خورده كه فضای باز  باغ مانندی آن را در بر گرفته است انجامیده

۴- اندیشه های حاكم بر شكل گیری طرح

معماری گستره ای بیكران است  كه گرچه  در پدیده ای كالبدی  تبلور می یابد لیكن تمام ابعاد مادی   معنوی انسان  و حضور او در جهان را در بر می گیرد پدیده ای كه می توان آن را دریك كلام "تجسم عینی فرهنگ و تمدن " دانست.

 در معماری سیاست. روابط بین الملل. پیوند و تمایز دو فرهنگ میزبان و مهمان هم به این مقوله ها اضافه  می شود تهیه طرح  معماری ساختمان سفارتخانه ایران در امان  موقعیتی بود كه ما را در برابر پرسش های متعدد و متنوع قرار داد .

سفارتخانه چگونه جایی است؟

روابط دیپلملتیك در قرن 21 در جهانی كه مداوم متحول می شود چگونه خواهد بود این مفاهیم واندیشه هاد در عناوینی  چون امنیت – گشاده رویی – تجلی فرهنگ جامعه مبدا- انطباق با فرهنگ و جامعه مقصد- مقتضیات روز نگاه به آینده – نشانه های صلخ و دوستی  تواضع پایداری و ماندگاری و .. خلاصه می شد. مفاهیمی گاه متضاد كه می باید در یك طرح معماری باهم در آمیخته شوند  به طوری كه هیچكدام به نفع دیگری كنار كذاشته نشود  طرحی كه در عیت ایرانی بودن  با بستر خود نا سازگار نباشد . ضمن تامین امنیت كافی  . گشاده رویی . تواضع و اصالت . یاد آور اقتدار ایران باشد  ساختمانی مشخص اما نه متفرعن  ساختمانی كه بتواند نیازهای سفارتخانه از نظر فضا – نور – سیركولاسیون-ظاهری خوش نما  و متناسب  با بافت كالبدی  طبیعی پیرامون را تامین كند.

  

۵- ویژگی عناصر مفهومی طرح

مفاهیم و ویژگی های عمده این ایده تكوین یافته را می توان در هماهنگی با محیط . امنیت . و حفظ حریم ها  تناسیب با موضوع سفارتخانه . فضایی شرقی در عین حال معاصر . شكوه همراه با توازن.انطباق با طبیعت و فرهنگ بستر طرح. سهولت راه یابی همراه با هیجان كشف فضا . القای حس پایداری خلاصه نمود  كه در عناصر مفهومی  و كاركردی زیر تجسم یافته است .

   ارتفاع ساختمان سفارتخانه  در بلند ترین نقطه زمن. بیانگر اقتدار

    استفاده از سنگ سفید در نمای بیرونی. به منظور پیوند با محیط بیرونی

  استفاده از سطوح عمودی پیوسته  .به منظور تعریف فضا و تامین امنیت

     طراحی دو مسیر چرخشی  به دور مجموعه  و در میان دیوارهای سنگی برای معرفی فضا ها به مراجعان

    ارتباط مستقیم وردی عمومی (دسترسی با بخش كنسولی)یا خیابان زهران  به منظور پیوند با بخش عمومی تر شهر

   ارتباط وردی خصوصی (سفارتخانه/VIP) با خیابان حسن خالدابوالهدی با بخش ویژه شهر و تفكیك آن  از بخش های عمومی

     طراحی سطوح افقی  تراس و سكو بر روی سقف ساختمانها  به منظور بهره مندی از چشم انداز زیبا  و نسیم ملایم مدیترانه ای

    استفاده از سطوح افقی  و فضای باز  به منظور گشاده رویی طرح

     تشدید شیب طبیعی زمن توسط ارتفاعات  ساختمانی  به منظور بهره گیری از ویژگی های  زیست محیطی  و تاكید بر جهت گیری مجموعه

      طراحی فضای سبز برای انطباق بیشتر با طبیعت اطراف

       استفاده از آب نما و  فضاهای سبز مركزی  به منظور یاد آوری عناصر اصیل معماری  ایرانی (حوض- باغچه-حیاط مركزی)


youbank sabet بنر های تبلیغاتی سایت

بخش نظرات
 1. در تاریخ : سه شنبه 15 مرداد 1398 06:47 ب.ظ

  With havin so much content do you ever run into any issues of plagorism or
  copyright violation? My blog has a lot of completely unique content I've either created myself or outsourced but it seems a
  lot of it is popping it up all over the web without my permission. Do you know any ways
  to help stop content from being ripped off? I'd certainly appreciate it.

 1. در تاریخ : پنجشنبه 3 مرداد 1398 02:39 ب.ظ
  cut machine hair گفت :

  Hi there! This is my first visit to your blog! We are a
  group of volunteers and starting a new project in a community in the same niche.
  Your blog provided us useful information to work on. You have done a extraordinary job!

 1. appreciate it a great deal this fabulous website is actually official along
  with laid-back

 1. "We should build to an alternative crescendo, cheri," he said.
  "And we will have an ending that is to be as none before."

  His smile was decadent, his eyes were loaded with lust, and also
  the soft skin of his hard cock against my sex was having its intended effect.
  I used to be feeling a stronger arousal now as
  I felt his cock slide between my sensitive lips. I felt the of his cock push
  agonizingly at the doorway of my pussy, and I need to
  him to thrust into me hard. Instead he pulled
  back and slid his hardness back approximately my clit.


  I'd been aching to get him inside, and I could tell that his
  really need to push that wonderful hard cock inside me was growing.

  His moans grew to enhance mine, and I knew the sense of my wet pussy lips on the head
  of his cock was getting excessive both for of us.

  "Enable the finale begin," he was quoted saying, and that he slid
  the end of his cock inside me.

  We both gasped because held his cock there to get a moment.

  I contracted my pussy in order to him further inside,
  and then he threw his return within the sensation. Inch by excruciating inch he pushed his cock inside me,
  and each and every time I squeezed my pussy around him. His cock felt wonderful simply because it filled me, but I needed it
  inside me. I rolled aside and rested my leg against his shoulder, and he plunged his cock all the way in.

 1. Hi colleagues, pleasant piece of writing and nice urging commented here, I am actually enjoying by these.

 1. whoah this weblog is magnificent i like reading your posts.
  Keep up the good work! You already know, many persons are
  searching round for this info, you can help them greatly.

 1. I’m not that much of a internet reader to be honest but your sites really nice, keep it up!
  I'll go ahead and bookmark your site to come back in the future.
  Cheers

 1. Index Search Villas and lofts for rental, search by region, find in a
  few minutes a villa rented by city, many different rooms lofts and villas.
  Be impressed by the photos and data that the site has to present you.

  The site is a center for everyone the ads from the field, bachelorette party?
  Use an associate who leaves Israel? No matter what the main reason it's
  important to rent a villa for a forthcoming event or maybe friends recreation suitable for
  any age. The website is also the midst of
  rooms with the hour, which is already another subject, for lovers who are searhing for an expensive room equipped for discreet
  entertainment using a spouse or lover. No matter what you would like,
  the 0LOFT website produces a search for you to identify rentals for loft
  villas and rooms throughout Israel, North South and Gush Dan.

 1. در تاریخ : سه شنبه 18 تیر 1398 11:49 ب.ظ
  click گفت :

  Have you ever considered about including a little bit more than just your articles?
  I mean, what you say is valuable and all. Nevertheless think of if you added some great visuals or
  videos to give your posts more, "pop"! Your content is excellent but with
  pics and clips, this blog could undeniably be one of the very best in its niche.
  Great blog!

 1. We're having coffee at Nylon Coffee Roasters on Everton Park in Singapore.
  I'm having black coffee, he's developing a cappuccino.

  They're handsome. Brown hair slicked back, glasses that suited his
  face, hazel eyes and the most amazing lips I've seen. They are nice, with incredible arms as well as a chest that is
  unique about this sweater. We're standing
  in the front of each other talking about us, what we wish money for hard times, what we're
  trying to find on another person. He starts saying that they have been rejected lots of times.


  ‘Why Andrew? You're so handsome. I'd never reject you ',
  I believe that He smiles at me, biting his lip.

  ‘Oh, I don't know. Everything happens for a good reason right.
  But let me know, you wouldn't reject me, can you Ana?' He said.


  ‘No, how could I?' , I replied

  "So, would you mind if I kissed you today?' he stated as I recieve closer to him and kiss him.

  ‘The next occasion don't ask, function it.' I reply.

  ‘I favor how you would think.' , he said.

  At the same time, I start scrubbing my your back heel in the leg, massaging it slowly. ‘What do you wish in ladies? And, Andrew, don't spare me the details.' I ask.

  ‘I love determined women. Someone to know what you want. A person who won't say yes even though I said yes. Someone who's unafraid when you attempt interesting things,' he says. ‘I'm never afraid of attempting a new challenge, especially in regards to making new stuff in the bedroom ', I intimate ‘And I like women who are direct, who cut with the chase, like you just did. To be
  honest, which is a huge turn on.

 1. Sexy2call Quick search and get the modern results Choose a massage escort girl,
  discrete apartment or any perfect and indulgent recreation. Interested in escort girls?
  Discrete apartments? Produce a quick search by region of Israel.

 1. We're having coffee at Nylon Coffee Roasters on Everton Park
  in Singapore. I'm having black coffee, he's using a cappuccino.
  He or she is handsome. Brown hair slicked back, glasses for his face, hazel eyes and the prettiest lips I've seen.
  He or she is well built, with incredible arms along with a
  chest that shines about this sweater. We're standing in-front of
  one another talking about our lives, what we would like for the future, what we're looking for on another person. He starts saying that bigger been rejected many times.


  ‘Why Andrew? You're so handsome. I'd never reject you ', I say He smiles at me, biting his lip.


  ‘Oh, I don't know. Everything happens for
  a reason right. But tell me, utilize reject me, do you Ana?' He said.


  ‘No, how could I?' , I replied

  "So, would you mind if I kissed you today?' he stated as I purchase nearer to him and kiss him.

  ‘The next time don't ask, simply do it.' I reply.

  ‘I enjoy how you think.' , he said.

  For the time being, I start scrubbing my your back heel in her leg, massaging it slowly. ‘Exactly what do you wish in ladies? And, Andrew, don't spare me the details.' I ask.

  ‘Everyone loves determined women. Someone discussion whatever they want. Somebody who won't say yes although I said yes. Someone who's not afraid of attempting interesting things,' he says. ‘I'm never afraid of attempting something mroe challenging, especially in terms of making interesting things in the bedroom ', I intimate ‘And I like ladies who are direct, who cut through the chase, like you only did. For being
  honest, this is a huge turn on.

 1. Sexy2call Quick search and have the most recent results
  Locate a massage escort girl, discrete apartment or any perfect and indulgent
  recreation. Trying to find escort girls? Discrete apartments?
  Generate a quick search by region, the most
  significant portal in Israel for discreet apartments and escort girls, several different youth ads that
  offers you service and guidance you didn't know, search for
  by city to get you the dream girl for one more
  indulgence, business meeting? Ads usually do not include and or provide and or encourage and or imply the provision of sexual services.
  The ads are controlled by all of the binding laws on the State of Israel.

 1. در تاریخ : سه شنبه 11 تیر 1398 05:38 ق.ظ
  Sexy2Call گفت :

  Sexy2call Quick search and obtain the modern results Get a massage escort girl, discrete apartment or any perfect and indulgent recreation. Searching for escort girls?
  Discrete apartments? Generate a quick search by region

 1. We're having coffee at Nylon Coffee Roasters on Everton Park in Singapore.
  I'm having black coffee, he's having a cappuccino.
  He or she is handsome. Brown hair slicked back, glasses which fit his face, hazel eyes
  and the most wonderful lips I've seen. He or she
  is well developed, with incredible arms including a chest
  that stands out about this sweater. We're standing in front of each other talking about people, what we really wish for money, what
  we're interested in on another person. He starts telling me that he's been rejected a great deal of times.


  ‘Why Andrew? You're so handsome. I'd never reject you ', I say He
  smiles at me, biting his lip.

  ‘Oh, I wouldn't know. Everything happens for reasons right.
  But inform me, would you reject me, do you Ana?' He said.

  ‘No, how could I?' , I replied

  "So, you wouldn't mind if I kissed you right now?' he stated as I purchase closer to him and kiss him.

  ‘Next occasion don't ask, just do it.' I reply.

  ‘I favor how you would think.' , he said.

  For the time being, I start scrubbing my hindfoot in her leg, massaging it slowly. ‘Precisely what do you prefer girls? And, Andrew, don't spare me the details.' I ask.

  ‘I enjoy determined women. Someone you never know the things they want. A person that won't say yes even if I said yes. Someone who's unafraid when you try interesting things,' he says. ‘I'm never afraid when trying a new challenge, especially in regards to making interesting things in the sack ', I intimate ‘And I really like ladies who are direct, who cut over the chase, like you only did. To become
  honest, that's a huge turn on.'


 1. Amazing quite a lot of superb material.
  buying cialis overnight order a sample of cialis cialis canada on line we choice cialis pfizer india safe dosage for cialis generic cialis levitra american pharmacy cialis cialis generico milano cialis australian price generic cialis pro

 1. در تاریخ : یکشنبه 2 تیر 1398 08:06 ق.ظ


  Useful material. Appreciate it!
  cialis 5 mg schweiz low cost cialis 20mg tadalafilo cialis 100 mg 30 tablet buy cialis online legal weblink price cialis cialis sans ordonnance cialis rezeptfrei sterreich we choice free trial of cialis click here take cialis

 1. در تاریخ : شنبه 1 تیر 1398 05:01 ب.ظ
  Cialis 20 mg گفت :


  Effectively expressed indeed. !
  cialis et insomni cialis preise schweiz deutschland cialis online non 5 mg cialis generici cialis 20 mg cut in half rx cialis para comprar cialis canada on line comprar cialis navarr cialis dosage amounts cialis 5 mg scheda tecnica


 1. Nicely put. Thanks a lot.
  cialis rezeptfrei how does cialis work brand cialis nl cialis tablets australia cialis kaufen cialis pills in singapore tadalafil 20mg cialis et insomni precios de cialis generico how to buy cialis online usa

 1. در تاریخ : جمعه 31 خرداد 1398 08:03 ق.ظ
  cialis in usa گفت :


  Well expressed without a doubt! .
  buy cheap cialis in uk prezzo cialis a buon mercato cialis 5 mg cialis sicuro in linea recommended site cialis kanada cialis generika in deutschland kaufen sialis cialis 5 mg para diabeticos cialis billig prescription doctor cialis


 1. You made your stand very clearly..
  cialis generico en mexico pastillas cialis y alcoho calis precios cialis peru cialis name brand cheap cialis for sale south africa no prescription cialis cheap cialis generic tadalafil buy achat cialis en itali cialis en 24 hora


 1. Kudos, Plenty of knowledge.

  wow look it cialis mexico purchasing cialis on the internet free cialis we recommend cialis best buy cialis daily reviews comprar cialis 10 espa241a click here cialis daily uk cialis 10 doctissimo prezzo di cialis in bulgaria 5 mg cialis pharmacie en ligne

 1. در تاریخ : چهارشنبه 29 خرداد 1398 04:46 ق.ظ


  Wonderful tips. With thanks!
  cialis pills in singapore we choice free trial of cialis cheap cialis cialis bula free generic cialis cialis canadian drugs cialis dose 30mg generic cialis tadalafil we recommend cialis info cialis online holland

 1. "We need to build to an alternative crescendo, cheri," he said.
  "And then we could have an ending which will be as none before."

  His smile was decadent, his eyes were filled with lust, and the soft skin of his hard cock against my sex was having its intended effect.
  I'm feeling a stronger arousal now as I felt his cock slide between my sensitive lips.
  I felt the of his cock push agonizingly at the doorway
  of my pussy, and Needed him to thrust into me
  hard. Instead he retracted and slid his hardness
  back as much as my clit.

  I'd been aching to get him inside, and I was able to tell that his
  really need to push that wonderful hard cock inside
  me was growing. His moans grew to fit mine, and I knew the sense of my wet pussy lips around the head of
  his cock was getting too much for of us.

  "Permit finale begin," he was quoted saying, and hubby slid the tip
  of his cock inside me.

  We both gasped because he held his cock there for your
  moment. I contracted my pussy to pull him further inside, and
  he threw his head back in the sensation. Inch by excruciating inch he pushed his cock inside me, each time I
  squeezed my pussy around him. His cock felt wonderful simply because it filled me, but
  I want to all this inside me. I rolled to the side and
  rested my leg against his shoulder, and that he
  plunged his cock completely in.


 1. Kudos. Plenty of facts!

  price cialis wal mart pharmacy cialis dosage buy cialis online legal viagra vs cialis vs levitra cialis online deutschland cialis sicuro in linea where cheapest cialis cialis prices cialis prices cialis with 2 days delivery


 1. Incredible a lot of wonderful advice!
  cialis online holland cialis savings card cialis 10 doctissimo cialis coupons printable prix cialis once a da we like it cialis price generic low dose cialis estudios de cialis genricos precios de cialis generico cialis farmacias guadalajara


 1. You said it nicely.!
  cialis professional from usa cialis rezeptfrei sterreich where do you buy cialis cialis tablets cialis name brand cheap preis cialis 20mg schweiz we use it 50 mg cialis dose buy cialis sample pack cialis generico online cialis 200 dollar savings card


 1. Thanks, Loads of info!

  wow cialis 20 buy original cialis cialis 5 mg buy preis cialis 20mg schweiz click here to buy cialis buy name brand cialis on line generic cialis soft gels cialis online napol buy cialis cheap 10 mg india cialis 100mg cost


 1. Thanks a lot. An abundance of information!

  deutschland cialis online cialis 5mg cuanto cuesta cialis yaho buy cialis uk no prescription we recommend cialis best buy cialis dose 30mg cialis official site recommended site cialis kanada trusted tabled cialis softabs can i take cialis and ecstasy


 1. You mentioned it terrifically!
  cialis mit grapefruitsaft cialis 5 effetti collaterali cialis manufacturer coupon precios cialis peru wow cialis tadalafil 100mg sublingual cialis online when will generic cialis be available cialis arginine interactio canadian discount cialis cialis generico online

 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30