تبلیغات
معماهای معماری - نگاهی به سفارت ایران در اردن

نگاهی به سفارت ایران در اردن

نگاهی به سفارت ایران در اردن

موقعیت پروژه: امان – اردن هاشمی     

سطح زیر بنا : 2717                    

مساحت زمین : 4676 متر مربع       

مشاور طرح: مهندسان پلشیر- داالعمران 

پیمانکار: شركت حسین مقداد شركا 

طراح: محمدرضا قانعی.

نگاهی به سفارت ایران در اردن

موقعیت پروژه: امان – اردن هاشمی     

سطح زیر بنا : 2717                    

مساحت زمین : 4676 متر مربع       

مشاور طرح: مهندسان پلشیر- داالعمران 

پیمانکار: شركت حسین مقداد شركا 

طراح: محمدرضا قانعی.

Location:Amman, Jordon

Building area:2717 sqm

Site area : 4676 sqm

Consultant : Polshir- Dar al omran

Contractor : Meghdadi co .

Architect :Mohamadreza Ghanee

۱-مقدمه

زمین سفارتخانه ایران در شهر امان ( پایتخت كشور اردن ) بر روی یكی از تپه های سمت غربی شهر به نام جبل عمان واقع است .شرایط آب و هوایی – موقعیت شهری ویژه- شیب رو به جنوب – بادهای ملایم مدیترانه ای  - چشم انداز مناسب – همجواری با ساختمانهای دولتی  و دیپلماتیك  از ویژگی های بارز زمن طرح می باشد

زمن مورد نظر وسعتی حدود 4676 متر مربع دارد و از تجمع چهار پلاك در جنوب ساختمان فعلی سفارتخانه به وجود آمده است . این زمن در شمال خیابان زهران . بین میدانهای سوم و چهارم قرار دارد از ویژگی های این زمن قرار داشتن در محدوده ای است كه در آن اكثر سفارتخانه ها و منازل مسكونی سفیرا ن . وزارتخانه ها و همچنین كاخ ملكه مادر درست در سمت غربی زمن ساخته شده است . هتل رویان و چندین هتل 5 ستاره و نزدیكی به خیابان  زهران موقعیت ویژه ای  برای زمن طرح  به وجود آورده است .جنس زمین در اكثر نقاط از سنگ بسیار مقاوم است  كه از سمت شرق به دو واحد مسكونی نسبتا وسیع  از شمال و غرب  به دو خیابان ده متری و از جنوب به محور اصلی خیابان زهران محدود می شود .

۲- برنامه طرح

   به طور كلی از 4676 متر مربع زمن طرح -2717متر مربع به ساختمان ها وعناصر ساختمانی و 2479 متر مربع به محوطه سازی  و فضای سبز و آب نما و رامپ اختصاص یافته است .دراین مجموعه بخش كنسولگری  از دو ساختمان مجزا  و بخش سفارتخانه از سه ساختمان مجزا تشكیل شده است.

از جمله فضاهای طراحی شده در این مجموعه عبارتند از :

1-       پاركینگ سرپوشیده و فضای باز سكو مانند  بر روی آن به وسعت 324مترمربع  در تراز 6 متر .

2-       بخش نسبتا مرتفع كنسولگری شامل زر زمن و طبقه های همكف  و اول با زر بنای 1076

3-       حیاط مركزی و آب نما به مساحت 670 متر مربع

4-       بخش مرتفع سفارتخانه شامل زر زمن ها و طبقه های همكف اول  دوم و سوم با زیربنا1835

5-       ساختمان 1 طبقه خانه ایران و فضای سكو مانند مانند روی آن با زر بنای 250متر مربع

۳-تكوین و تحول طرح

به منظور تحقق معمارانه مفاهیم واندیشه های یاد شده ایده های گوناگونی مطرح شد  كه نهایتا به ایده معماری ویژه ای انجامید كه عبارتست از تركیب اجزا و عناصر مكعب شكل  صورت خطی در مكعب مستطیل بزرگتری  كه تیغه های نامرئی  بخش هایی از فرم هندسی منظم آن را برش داده است بدون آنكه مكعب مسطتیل شكل متعارف خود را از دست بدهد .

با رعایت تعادل در ایجاد فضاهای پر وخالی قسمتهای بریده شده از آن جدا  و فضاهای خصوصی و عمومی متمایز گردیده است .پوسته و حجم های عمودی هسته اصلی را احاطه كرده اند به شكلی كه اندك چرخس مكعب مستطیل در پوشش سنگی شفاف محیطش تاكیدی بر این  هسته مركزی است .با توجه به اینكه در شهر امان نمای اكثر ساختمانها سفید است در نمای بیرونی سفارتخانه  از سنگ سفید استفاده شده است تا با ساختمان سفارتخانه را بافت  و محیط بیرون از نظر نما و ظاهر پیوند دهد.

صفحه های عمودی علاوه بر تعریف فضا و تامین امنیت از لحاظ بصری نقش مهمی در در نظام گردش و مسیر ارتباط داخل مجموعه دارد . به طور كلی  فضا تحت تسلط دو نقطه ابتدا و انتها است .ساختمان بلند سفارتخانه به ارتفاع 15 متر در شمال و ساختمان كوتاهتر بخش كنسولی با ارتفاع 7 متر  در جنوب كه با استفاده از عناصر افقی  و متصل به یكدیگر  نوعی كشش بصری  قوی بین آنها به وجود آورده و مجموعه را به یك نظام بصری واحد  تركیب می كند  . تكرا ر فرم های مكعب و مكعب مستطیل  در سطوح و ارتفاع متفاوت  تاكیدی است بر نظام بصری یاد شده  ضمن آنكه فضا را محصور می نماید  تداوم فضایی و بصری را ایجاد میكند

استفاده از سقف به صورت سكو و تراس  دومحور  ارتباطی كه در جهت مخالف یكدیگر درون مجموعه می چرخند  آب نما و تقسیم مجموعه به بخش های خصوصی و تشریفاتی و اداری – سالن اجتماعات . كنسولی و ویزا. خدمات فرهنگی .پشتیبانی و پاركینگ . طراحی فضای سبز  و تراس ها  ویژگی هایی است  كه رد مسیر تكوین ایده طرح  شكل گرفت  و نهایتا به طرحی متشكل از لایه ها و سطوح تا خورده كه فضای باز  باغ مانندی آن را در بر گرفته است انجامیده

۴- اندیشه های حاكم بر شكل گیری طرح

معماری گستره ای بیكران است  كه گرچه  در پدیده ای كالبدی  تبلور می یابد لیكن تمام ابعاد مادی   معنوی انسان  و حضور او در جهان را در بر می گیرد پدیده ای كه می توان آن را دریك كلام "تجسم عینی فرهنگ و تمدن " دانست.

 در معماری سیاست. روابط بین الملل. پیوند و تمایز دو فرهنگ میزبان و مهمان هم به این مقوله ها اضافه  می شود تهیه طرح  معماری ساختمان سفارتخانه ایران در امان  موقعیتی بود كه ما را در برابر پرسش های متعدد و متنوع قرار داد .

سفارتخانه چگونه جایی است؟

روابط دیپلملتیك در قرن 21 در جهانی كه مداوم متحول می شود چگونه خواهد بود این مفاهیم واندیشه هاد در عناوینی  چون امنیت – گشاده رویی – تجلی فرهنگ جامعه مبدا- انطباق با فرهنگ و جامعه مقصد- مقتضیات روز نگاه به آینده – نشانه های صلخ و دوستی  تواضع پایداری و ماندگاری و .. خلاصه می شد. مفاهیمی گاه متضاد كه می باید در یك طرح معماری باهم در آمیخته شوند  به طوری كه هیچكدام به نفع دیگری كنار كذاشته نشود  طرحی كه در عیت ایرانی بودن  با بستر خود نا سازگار نباشد . ضمن تامین امنیت كافی  . گشاده رویی . تواضع و اصالت . یاد آور اقتدار ایران باشد  ساختمانی مشخص اما نه متفرعن  ساختمانی كه بتواند نیازهای سفارتخانه از نظر فضا – نور – سیركولاسیون-ظاهری خوش نما  و متناسب  با بافت كالبدی  طبیعی پیرامون را تامین كند.

  

۵- ویژگی عناصر مفهومی طرح

مفاهیم و ویژگی های عمده این ایده تكوین یافته را می توان در هماهنگی با محیط . امنیت . و حفظ حریم ها  تناسیب با موضوع سفارتخانه . فضایی شرقی در عین حال معاصر . شكوه همراه با توازن.انطباق با طبیعت و فرهنگ بستر طرح. سهولت راه یابی همراه با هیجان كشف فضا . القای حس پایداری خلاصه نمود  كه در عناصر مفهومی  و كاركردی زیر تجسم یافته است .

   ارتفاع ساختمان سفارتخانه  در بلند ترین نقطه زمن. بیانگر اقتدار

    استفاده از سنگ سفید در نمای بیرونی. به منظور پیوند با محیط بیرونی

  استفاده از سطوح عمودی پیوسته  .به منظور تعریف فضا و تامین امنیت

     طراحی دو مسیر چرخشی  به دور مجموعه  و در میان دیوارهای سنگی برای معرفی فضا ها به مراجعان

    ارتباط مستقیم وردی عمومی (دسترسی با بخش كنسولی)یا خیابان زهران  به منظور پیوند با بخش عمومی تر شهر

   ارتباط وردی خصوصی (سفارتخانه/VIP) با خیابان حسن خالدابوالهدی با بخش ویژه شهر و تفكیك آن  از بخش های عمومی

     طراحی سطوح افقی  تراس و سكو بر روی سقف ساختمانها  به منظور بهره مندی از چشم انداز زیبا  و نسیم ملایم مدیترانه ای

    استفاده از سطوح افقی  و فضای باز  به منظور گشاده رویی طرح

     تشدید شیب طبیعی زمن توسط ارتفاعات  ساختمانی  به منظور بهره گیری از ویژگی های  زیست محیطی  و تاكید بر جهت گیری مجموعه

      طراحی فضای سبز برای انطباق بیشتر با طبیعت اطراف

       استفاده از آب نما و  فضاهای سبز مركزی  به منظور یاد آوری عناصر اصیل معماری  ایرانی (حوض- باغچه-حیاط مركزی)


youbank sabet بنر های تبلیغاتی سایت

بخش نظرات
 1. hey there and thank you for your info –
  I have definitely picked up something new from right here.
  I did however expertise several technical issues using this
  web site, since I experienced to reload the web site lots of times
  previous to I could get it to load properly.
  I had been wondering if your hosting is OK? Not that I am complaining, but slow loading instances times will often affect your placement in google
  and could damage your high-quality score if advertising
  and marketing with Adwords. Anyway I'm adding this RSS to my email
  and could look out for a lot more of your respective exciting content.
  Ensure that you update this again soon.

 1. در تاریخ : پنجشنبه 22 آذر 1397 11:18 ق.ظ
  Meet Positives گفت :

  What i do not realize is in truth how yyou are not really much more well-favored than you might
  be right now. Yoou are vey intelligent. You kniw therefore significantly when it comes to this
  topic, produced me personally consider it from numerous numerous angles.
  Its lke women aand men aren't involved unhless it is something to
  do with Womaqn gaga! Your own stuffs great.
  Always handle it up!

 1. در تاریخ : چهارشنبه 21 آذر 1397 08:57 ب.ظ
  fetish گفت :

  Howdy! This is kind off off topic but I need some guidannce from an established blog.

  Is it difficult to seet up your own blog? I'm
  nnot very techincal but I can figure things out pretty quick.
  I'm thinking about making my own bbut I'm not sure where to start.
  Do you have any ideas or suggestions? Cheers

 1. در تاریخ : سه شنبه 20 آذر 1397 08:04 ب.ظ
  Positivesingles گفت :

  My programmer is trying to convince me to move to .net from
  PHP. I have always disliked the idea because of
  the expenses. But he's tryiong none the less.
  I've been using Movable-type on numerous websites for
  about a year and am concerned about switching to another platform.

  I have heard fantastic things about blogengine.net.

  Is there a way I can import all my wofdpress posts into it?
  Any kind of help would bee really appreciated!

 1. در تاریخ : شنبه 17 آذر 1397 07:00 ق.ظ
  VISIT گفت :

  I'm impressed, I must say. Seldom do I encounter a blog
  that's both equally educative and interesting, and without a doubt,you've hit the nail on the head.

  The issue is something thyat not enough folks are speaking intelligently about.
  I am very happy thst I stumbled across this duriong my hunt for something regarding this.


 1. Kudos. I appreciate it.
  cialis savings card cialis generico milano prices for cialis 50mg cialis name brand cheap cialis 5 mg buy il cialis quanto costa cialis cipla best buy cialis taglich cialis dosage achat cialis en suisse

 1. در تاریخ : پنجشنبه 15 آذر 1397 08:06 ب.ظ
  Olejek konopny گفت :

  Wow, this article is good, my younger sister is analyzing such things, thus I am going to inform her.


 1. This is nicely put. .
  cialis canadian drugs discount cialis brand cialis generic cialis daily reviews cialis prices in england only here cialis pills generic cialis with dapoxetine order a sample of cialis enter site 20 mg cialis cost warnings for cialis

 1. در تاریخ : چهارشنبه 14 آذر 1397 08:37 ب.ظ
  Cialis online گفت :


  Very good forum posts, Appreciate it!
  cialis generika in deutschland kaufen achat cialis en suisse enter site very cheap cialis cialis generico en mexico buying cialis on internet cialis tadalafil dosagem ideal cialis only now cialis 20 mg cialis generico lilly cialis prezzo in linea basso


 1. Regards. A lot of material.

  prix cialis once a da cialis side effects are there generic cialis cialis free trial tadalafil 20 mg cialis authentique suisse tadalafil 20 mg cialis 5 mg effetti collateral cialis generique if a woman takes a mans cialis

 1. در تاریخ : سه شنبه 13 آذر 1397 06:59 ب.ظ
  Cialis canada گفت :


  Cheers. A lot of data.

  when can i take another cialis cialis lilly tadalafi cialis side effects canadian cialis cialis 5mg prix recommended site cialis kanada cialis 50 mg soft tab tesco price cialis cialis tablets australia tadalafil generic


 1. You made your position extremely effectively..
  cialis generisches kanada cialis canadian drugs miglior cialis generico venta de cialis canada cialis price in bangalore calis venta de cialis canada cialis generisches kanada cialis kaufen cialis online

 1. در تاریخ : دوشنبه 12 آذر 1397 07:58 ب.ظ
  Cialis canada گفت :


  Thank you, I enjoy it!
  generic cialis review uk click here take cialis generico cialis mexico generic cialis review uk cialis online holland costo in farmacia cialis enter site 20 mg cialis cost free generic cialis cialis sale online cialis 100mg suppliers


 1. This is nicely put! .
  comprar cialis 10 espa241a cialis official site does cialis cause gout venta cialis en espaa cialis coupons printable generico cialis mexico cheap cialis cialis dosage amounts cialis coupons tadalafilo


 1. You've made your point!
  tadalafil cialis preise schweiz look here cialis cheap canada cilas where to buy cialis in ontario buy cialis cheap 10 mg cialis purchasing cialis in sconto cialis generic tadalafil buy only here cialis pills

 1. در تاریخ : یکشنبه 11 آذر 1397 02:12 ق.ظ
  child escorts گفت :

  Does yoyr website have a contact page? I'm having a
  tough time locating it but, I'd like to shoot youu an e-mail.
  I've got some ideas for your blog you might be interested
  in hearing. Either way, great website andd I look
  forward too seeing it grow ober time.

 1. در تاریخ : شنبه 10 آذر 1397 08:17 ب.ظ
  Irma گفت :

  Wow, superb blog layout! How long have you been blogging for?
  you made blogging look easy. The overall look of your web site
  is magnificent, let alone the content!

 1. در تاریخ : شنبه 10 آذر 1397 07:46 ب.ظ
  Cialis pills گفت :


  Kudos! Great stuff!
  40 mg cialis what if i take dose size of cialis cialis side effects can i take cialis and ecstasy cialis dosage buy original cialis online cialis import cialis cialis name brand cheap 40 mg cialis what if i take


 1. Really a lot of awesome information!
  female cialis no prescription tadalafil 5mg buy online cialis 5mg cialis online cialis alternative cialis 5 mg schweiz cialis 5 mg buy cialis generico en mexico cialis efficacit callus


 1. Fantastic forum posts, Thanks!
  what is cialis cialis 10 doctissimo enter site 20 mg cialis cost cialis 5 mg scheda tecnica buying cialis in colombia cialis coupons printable venta de cialis canada cialis e hiv rx cialis para comprar cialis australia org

 1. Hi friends, pleasant article and fastidious urging commented here,
  I am really enjoying by these.

 1. در تاریخ : جمعه 9 آذر 1397 08:29 ق.ظ
  adult cam review گفت :

  I for all time emailed this website post page
  to all my friends, because if like to read it afterward my contacts will too.

 1. در تاریخ : جمعه 9 آذر 1397 07:34 ق.ظ
  buy cialis گفت :


  You actually mentioned this terrifically.
  tadalafil 5mg 40 mg cialis what if i take india cialis 100mg cost cialis australian price link for you cialis price order cialis from india buying cialis in colombia buy cialis cialis e hiv cialis reviews

 1. در تاریخ : جمعه 9 آذر 1397 07:05 ق.ظ
  best adult cams گفت :

  I bellieve thst is among the most vital information for me.
  And i'm glpad studying your article. However should observation on some
  common issues, The website style is ideal, the articles iss in reality
  excellent : D. Just right activity, cheers

 1. در تاریخ : پنجشنبه 8 آذر 1397 10:03 ب.ظ

  Very good blog! Do you have any recommendations for aspiring writers?
  I'm hoping to start my own website soon but I'm a littlke lost on everything.
  Wouuld you sugget starting with a free ppatform
  like Wordpress or go for a paid option? There are so many options
  out there that I'm totally confused .. Any tips? Cheers!


 1. Regards! Fantastic stuff!
  cialis purchasing viagra cialis levitra buy cialis online cialis prezzo di mercato brand cialis generic low dose cialis blood pressure cialis super acti buy original cialis cialis online deutschland cialis alternative

 1. در تاریخ : پنجشنبه 8 آذر 1397 08:44 ق.ظ
  Cialis 20 mg گفت :


  Thank you! Awesome stuff.
  buy generic cialis buy cialis cialis ahumada cialis daily new zealand cialis daily new zealand comprar cialis 10 espa241a how much does a cialis cost rezeptfrei cialis apotheke only best offers 100mg cialis cialis soft tabs for sale

 1. در تاریخ : چهارشنبه 7 آذر 1397 07:54 ب.ظ
  Online cialis گفت :


  You made your point.
  cialis y deporte non 5 mg cialis generici we like it cialis price cialis venta a domicilio cialis per paypa how does cialis work tadalafil 10 mg cialis diario compra cheap cialis achat cialis en europe


 1. You explained that well!
  cialis online deutschland acheter cialis meilleur pri order cialis from india we recommend cialis info brand cialis nl cialis kaufen wo tadalafil 20mg the best site cialis tablets cialis generico lilly 200 cialis coupon

 1. Did you know that my lists can be used with
  GSA? They can. I’m always working hard to improve the quality of my lists.

  Check them out and see if you can put them to good use.
  Thanks for visiting my site and have a great day.

 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30