تبلیغات
معماهای معماری - شناسایی و تحلیل قابلیت های اکوتوریستی دریاچه کافترشهرستان اقلید به روش SWOT

شناسایی و تحلیل قابلیت های اکوتوریستی دریاچه کافترشهرستان اقلید به روش SWOT

f14

بررسی و پیشنهاد معیار و استاندارد برنامه ریزی توسعه فضای سبز شهری با استفاده از مدل SWOT(نمونه موردی منطقه ۱۲ شهر تهران)

چکیده

پیش از هر نوع برنامه ریزی برای توسعه سبز شهری، باید معیارها و استاندارهای توسعه فضای سبز معین و مشخص شود . وضعیت موجود شهر ها نه تنها بر ایجاد فضای سبز وسیع و مهمتر از همه برنامه ریزی شده و حساب شده را ایجاب می کند، بلکه بیش از هر زمان دیگر خواهان فضاهای سبز وسیع به منظور برقراری موازنه اکولوژیک در مقابل محیط های ساخته شده است . در این پزوهش ، سعی شده است که با توجه به معیار های

تعیین فضای سبز شهری ، از جمله ویژگی های اقلیم محلی، کیفیت محیط زیست و تراکم نفر/ اتاق در واحدهای مسکونی سرانه فضای سبز موجود منطقه ۱۲ شهر تهران بررسی وسپس با توجه به این معیارها، استاندارد سرانه فضای سبز منطقه ۱۲ شهر تهران مشخص شود، سرانه فضای سبز وضع موجود منطقه ۵٫۱۲ متر مربع برای هر نفر است که با توجه به معیار های بالا این سرانه باید به ۳۵ متر مربع برای هر نفر ارتقا یابد. در پایان نیز نتیجه گرفته می شود که استاندارد حداکثر ۱۲ متر مربع برای هر نفر که وزارت مسکن و شهرسازی برای همه شهرها در نظر گرفته است، پیشنهادی منطقی به نظر نمیرسد و سرانه همه شهرها باید بر اساس معیارها و شرایط موجود آن شهر محاسبه گردد.

واژه های کلیدی: معیار و استاندارد، برنامه ریزی، فضای سبز، منطقه ۱۲ ،تهران


مقدمه

تفکر نظام مندی که امروزه در مفهوم توسعه پایدار به ویژه در عرصه کلان شهرها پدید آمده است بر نقش فضای سبز با ویژگیهای آن در مجموعه تفرجگاهی به همراه درک صحیح از واقعیت های اجتماعی اقتصادی و فرهنگی آن در مناطق تاکید دارد.در این زمینه از مبانی اصلی توسعه پایدار شهری و ناحیه ای کاهش آلودگی-ایجاد جامعه جنگلی و درختان شهری است.به طور کلی علاقه و تمایل نسبت به بحث پایداری به دو موضوعی مربوط می شود که محل تلاقی میان امیال و آرزوهای انسانی و تفوق و برتری طبیعت است:بوم محوری با تاکید بر اکولوژی جهانی و انسان محوری با تاکید بر رفاه و بهزیستی انسان ها.این در حالی است که لازمه پذیرش توسعه پایدار به عنوان مفهومی جامع و فراگیر در نظر داشتن مفهوم توسعه زیست بوم است که از سال ۱۹۷۰ در برنامه ریزی های محیطی سازمان ملل و بسیاری از سازمان های مدافع محیط طبیعی مورد توجه قرار گرفت. توسعه زیست بوم به عنوان توسعه در سطح منطقه ای و محلی همراه با توانایی های بالقوه ناحیه ای و با تاکید بر بهره برداری از منابع و کاربرد فن آوری و سازمان دهی به گونه ای که فضای سبز در رضامندی زیستی کلان شهرها موثر باشد مسئله ای غیر قابل انکار است.

توانایی فضاهای سبز عمومی به عنوان مسکن های طبیعی در مناطق شهری(فشار و استرس به عنوان یکی از جنبه های عمومی و مهم در آنجاست)بسیار مفید می باشند.به طوری که وجود درختان و علفزارها در فضاهای عمومی بیرون از خانه وابستگی های اجتماعی که در شهرهای امروزی روز به روز از هم گسسته می شوند را قوت می بخشد و برای کاهش پرخاشگری و رسیدن به آرامش روحی بسیار موثرند و عاملی برای صمیمیت می شوند.همچنین می توان از این مکان ها به عنوان منابع و منافع اقتصادی برای شهروندان بهره جست با در نظر گرفتن ضرورت بررسی جایگاه فضاهای سبز عمومی و پارک ها شایان ذکر است که آرایش طبیعت و باغ سازی در بین جوامع با آداب و فرهنگ مختلف و تداعی تصویری از بهشت موعود و ایده بازگشت به طبیعت در باغشهرها و نظریاتی مانند شهر-پارک و باغشهر تلاش هایی برای بازسازی دنیای ایده آل و زیبایی های طبیعی از دست رفته بوده است که همزمان با رشد صنعت و افزایش جمعیت شهرها و ساخت و سازهای سوداگرانه از نیمه های قرن نوزدهم توسعه یافتند.سرانجام در رهیافت گریز از این معضلات که به صورت عوامل عمده در نابودی طبیعت به دست انسان نمود یافت و آلودگی محیط زیست و شیوع بیماریها را سبب شد ایده آرمان شهری ناگزیر به احداث باغشهرها و تاکید بر فضاهای سبز عمومی گشت .توجه به فضاهای سبز شهری در کشور ما نیز از دهه ۳۰ هجری شمسی با احداث(باغ ملی)در تهران و سپس تبدیل آن به (پارک شهر)آغاز شد(بهبهانی ۱۳۷۳)و بدین ترتیب گسترش شهرها در دهه های اخیر نیاز به برنامه ریزی برای احداث این فضاها را ضرورت بخشید.

در شهر عجب شیر نیز فضاهای سبز عمومی با توجه به موقعیت و طبیعت خاص خود ابتدا در باغ ها و مزارع متبلور شد ولی برنامه ریزی برای احداث فضاهای سبز عمومی در این شهر به چند سال قبل برمی گردد که تلاش هایی برای احداث پارک ساحل صورت گرفت.هم اکنون این پارک به عنوان یک پارک فعال شهر پذیرای مراجعان است.

نکته مهم اینکه با توجه به نقش این مکان ها در سلامت شهروندان و پایداری شهر بررسی های جامعی برای آگاهی از کیفیت-امنیت-ایمنی و سایر عوامل موثر در افزایش جاذبه این عرصه ها برای مراجعان صورت نگرفته اطلاعات جامعی در این مورد تهیه نشده و ارزیابی جامعی انجام نگرفته است و به جرات می توان گفت که پس از احداث این مکان ها و نامگذاری آنها هیچگونه ارزیابی از شرایط موجود و میزان رضایت مندی شهروندان از شرایط موجود این مکان ها صورت نگرفته است.

سرفصل های موجود در این مقاله »

بیان مساله

۱-تبدیل شرایط سخت اقلیمی

۲-جذب آلودگی

۳-جلوگیری از سیل

۴-ایمنی

۵-نگهداری از سیمای تاریخی

۶-غربال عناصر غیر مطلوب

۷-تدارک چارچوبی برای ابتکار عمل های برنامه ریزی

ضرورت و اهمیت موضوع تحقیق

اهداف تحقیق

پیشینه تحقیق(ادبیات مربوطه)

سوالات تحقیق

فرضیات تحقیق

نوع ، مراحل و روش تحقیق

قلمرو تحقیق- محدوده تحقیق- ناحیه مورد مطالعه

نمودار شماره ( ۱) مقایسه سرانه فضای سبز منطفه ۱۲ با استانداردهای داخلی وخارجی

جدول شماره( ۱) مشکلات فضاهای سبز کنونی

معرفی منطقه مورد مطالعه

نقشه شماره ( ۱) محدوده منطقه ۱۲ تهران در بین مناطق ۲۲ گانه تهران

بررسی وضعیت موجود فضای سبز منطقه ۱۲

نقشه شماره ( ۲)، وضعیت فعلی پارک های منطقه ۱۲

جدول شماره( ۲) وضعیت موجود فضاهای سبز منطقه ۱۲

نقشه شماره( ۳) سرانه و سهم فضای سبز مناطق شهر تهران ۱۳۸۵

نمودار شماره ۲: سهم فضای سبز از کل مساحت در مناطق ۲۲ گانه تهران(درصد)

محاسبه سرانه فضای سبز منطقه ۱۲

جدول شماره( ۴) طبقه بندی طیف متوسط حداکثر دمای هوا در گرم ترین ماه سال و ضرایب

فضای سبز

جدول شماره ( ۵) میانگین و مطلق حداقل و حداکثر دمای هوا در منطقه ۱۲ تهران

جدول شماره ( ۶)کیفیت محیط و ضرایب فضای سبز

جدول شمار( ۷)اندازه گیری استاندارد آلودگی هوا بر اساس شاخص در منطقه ۱۲ PSI

جدول شماره ( ۸)میزان آلودگی صوتی در محلات مختلف منطقه ۱۲ تهران در چهار نقطه ازمحلات بر حسب دی سی بل (db)

جدول شماره( ۱۰ )شاخص های تراکم مسکن در محلات و نواحی منطقه ۱۲ سال ۱۳۸۵

محاسبه کمبود فضای سبز منطقه ۱۲

جدول شماره ( ۱۱ ) مساحت فضای سبز عمومی موجود و پیشنهادی منطقه

نقشه شماره( ۴)بحران سرانه فضای سبز در شهر تهران ۱۳۸۵

ابزار گردآوری اطلاعات

نتایج تجزیه و تحلیل عوامل داخلی و خارجی مؤثر بر فضای سبز منطقه ۱۲تهران

نقاط قوت

نقاط ضعف

نقاط فرصت

نقاط تحدید

انواع راهبردها برای فضای سبزمنطقه ۱۲ نهران در جهت پیشبرد اهداف فضای سبز :

راهبردهای حداکثر- حداکثر (نقاط قوت و فرصتها):

راهبرد های حداکثر – حداقل (نقاط ضعف و فرصتها):

راهبردهای حداقل – حداکثر ( تهدیدها و نقاط قوت):

راهبردهای حداقل – حداقل (تهدیدها و نقاط ضعف):

راهبردهای تهاجمی

راهبردهای تدافعی

راهبردهای رقابتی

راهبردهای محافظه کارانه

نتیجه گیری

پیشنهادها

منابع

۱٫ایرانی بهبهایی-هما-نگاهی به محافظت و باززنده سازی مناظر باستان شناختی-فصلنامه معماری ایران-دوره سوم-شماره ۱۲و۱۳-بهار و تابستان ۱۳۸۲

۲٫امانی ،منوچهر . پیام سبزشماره ۷

۳٫بهبهانی۱۳۷۳(ارزیابی از پارک های تهران تا تعیین الگو)-فصلنامه ی علمی و آموزشی فضای سبز-شماره هشتم.

۴٫پور محمدی-۱۳۸۲-برنامه ریزی کاربری اراضی شهری-انتشارات سمت-تهران.

۵٫سعیدنیا-۱۳۷۹-فضای سبز شهری-کتاب سبز شهرداریها-انتشارات سازمان شهرداری های کشور.

۶٫حسین بابک-شناخت راهکارها و موانع توسعه شهرستان عجب شیر.

۷٫دکتر جزیره ای-محمد حسن-جنگل کاری در خشک بوم-موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران-تابستان چاپ دوم ۱۳۸۱

۸٫دکترصبری-سیروس-منظر شهری-فصلنامه معماری ایران-دوره سوم-شماره ۱۲و۱۳-بهار و تابستان ۱۳۸۲

۹٫دکتر ملک شهمیرزادی-صادق-ایران در پیش از تاریخ-معاونت پژوهشی پژوهشکده باستان شناسی-سازمان میراث فرهنگی چاپ دوم-۱۳۸۲

۱۰٫رستم خانی-پروانه-اصول طراحی فضای سبز در محیط های مسکونی،مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن،وزارت مسکن و شهرسازی،نشریه شماره ک-۳۹۳-چاپ اول۱۳۸۳

۱۱٫زیاری-۱۳۷۹-برنامه ریزی شهرهای جدید-انتشارات سمت.

۱۲٫جوانشیر کریم .مجموعه مقالات علمی تخصصی فضای سبز ،جلد اول

۱۳٫حاجی میر رحیمی ،سید داود .مجموعه مقالات همایش آموزش وپژوهش فضای سبز شهر تهران

۱۴٫حکمتی-۱۳۷۱-طراحی باغ و پارک-انتشارات فرهنگ جامع.

۱۵٫حکمت نیا-زنگی آبادی-۱۳۸۲-بررسی و تحلیل سطوح پایداری در محلات شهر یزد-فصلنامه تحقیقات جغرافیایی-شماره۷۲٫

۱۶٫خوشخوی،مرتضی .شیبانی بیژن.روحانی ،ایرج.وتفضیلی عنایت الله .اصول باغبانی ،انتشارات دانشگاه شیراز

۱۷٫شیبانی مهدی .مجموعه مقالات علمی تخصصی فضای سبز جلد اول

۱۸٫لاکست آلن-سالانن رابرت-جغرافیای زیستی و بوم شناسی-ترجمه دکتر خاوری –شهریار-دانشکده ۱۹٫علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی –مرکز انتشارات جهاد دانشگاهی شهید بهشتی-چاپ اول پاییز ۱۳۷۶

۲۰٫ماتلاک،جان،ل-آشنایی با محیط و منظر-معاونت آموزش و پژوهش سازمان پارک ها وفضای سبز شهر تهران،چاپ اول ۱۳۷۹،جلد ۱و۲٫

۲۱٫٫مجنونیان-۱۳۷۴-مباحثی پیرامون پارکها-فضای سبز و تفرجگاه ها-انتشارات شهرداری تهران.

مجنونیان ،هنریک .پارکداری

۲۲٫محمدزاده-۱۳۷۷-فضای سبز و نقش آن در توسعه شهری-فصلنامه سپهر-دوره ی هفتم-شماره ی ۲۶

۲۳٫محمدی-محمدی ده چشمه-۱۳۸۵٫ارزیابی پایداری شهری از منظر پارک ها و فضای سبز عمومی کنگره ی بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام-دانشگاه اصفهان

۲۴٫سازمان پارک ها و فضای سبز شهر تهران-فضای سبز و آب مورد نیاز-شهرداری تهران

۲۵٫شرکت عمران شهرهای جدید ۱۳۸۴-شهرهای جدید-شهرهای جدید۱۲-۱۳-۱۴

۲۶٫فضای سبز استان اصفهان ،مدیریت پژوهش وبرنامه ریزی

۲۷٫گلکاری وچمن ومهندسی فضای سبز ،شماره اول

۲۸٫قوانین ومقررات مربوط به شهرو شهرداری،سال۱۳۸۱

۲۹٫مطالعات و پژوهش های شهری و منطقه ای-سال دوم-شماره هشتم-بهار ۹۰

۳۰٫مهندسان مشاور و معماران منظر بتل مک کارتی-منظر پایدار،فصلنامه معماری ایران،دوره سوم،شماره ۱۲و۱۳،بهار و تابستان ۱۳۸۲

 

اطلاعات محصول فروشی

مقاله که در این لحظه برای فروش قرار دادم مربوط به رشته ی مهندسی شهرسازی با عنوان بررسی و پیشنهاد معیار و استاندارد برنامه ریزی توسعه فضای سبز شهری با استفاده از مدل SWOT(نمونه موردی منطقه ۱۲ شهر تهران) ، مربوط به واحد درسی کارگاه برنامه ریزی شهری ۱است و در ۴۷ صفحه به صورت فایل ورد آماده کرده ام شما می توانید این مقاله را به قیمت ۱۸۰۰۰ تومان خریداری کنید.در ادامه مطلب قسمت هایی از مقاله و فهرست مطالب آمده است در صورت تمایل به خرید در اخر مطلب لینک فروش قرار گرفته با خرید ، مقاله برای شما امیل می شود

 

ریال180,000 افزودن به سبد خرید


youbank sabet بنر های تبلیغاتی سایت

بخش نظرات

 1. Superb forum posts. Cheers!
  effetti del cialis 5 mg cialis pharmacie en ligne cialis 30 day trial coupon recommended site cialis kanada cialis 5 effetti collaterali cialis for sale south africa click here take cialis prices for cialis 50mg free generic cialis tadalafil 20mg

 1. در تاریخ : یکشنبه 2 تیر 1398 05:42 ق.ظ
  Cialis pills گفت :


  Nicely put, Thanks!
  cialis 20mg generic cialis review uk the best choice cialis woman generic cialis in vietnam cialis online holland tadalafil generic low cost cialis 20mg non 5 mg cialis generici dosagem ideal cialis miglior cialis generico


 1. With thanks, Fantastic information!
  only now cialis 20 mg where to buy cialis in ontario cialis generisches kanada prescription doctor cialis cialis generico en mexico click here to buy cialis cialis online cialis 5 mg cialis mit grapefruitsaft link for you cialis price

 1. در تاریخ : جمعه 31 خرداد 1398 09:10 ب.ظ
  Online cialis گفت :


  With thanks, I like this.
  cialis 30 day sample buy generic cialis cialis prezzo al pubblico we choice cialis pfizer india cialis pills price each cialis price thailand we recommend cialis info look here cialis order on line cialis usa cost cialis mit grapefruitsaft

 1. در تاریخ : جمعه 31 خرداد 1398 05:26 ق.ظ
  Online cialis گفت :


  Excellent advice. Appreciate it.
  buy cialis online we recommend cialis info non 5 mg cialis generici prezzo di cialis in bulgaria cialis daily new zealand look here cialis cheap canada how do cialis pills work no prescription cialis cheap cialis kaufen bankberweisung buy cialis uk no prescription


 1. Fine content. Thank you!
  cialis rezeptfrei opinioni cialis generico cialis y deporte prezzo di cialis in bulgaria click now cialis from canada only best offers cialis use interactions for cialis we use it 50 mg cialis dose tarif cialis france trusted tabled cialis softabs

 1. در تاریخ : چهارشنبه 29 خرداد 1398 06:14 ب.ظ
  cialis back pain گفت :


  You actually suggested this adequately!
  buy generic cialis cialis en 24 hora if a woman takes a mans cialis prezzo cialis a buon mercato cialis coupon cialis 20 mg cut in half cialis kaufen bankberweisung cialis qualitat comprar cialis navarr 200 cialis coupon

 1. در تاریخ : چهارشنبه 29 خرداد 1398 02:02 ق.ظ


  Thanks a lot, Wonderful information.
  usa cialis online legalidad de comprar cialis only best offers 100mg cialis low dose cialis blood pressure cialis prezzo al pubblico click here cialis daily uk get cheap cialis cialis generico in farmacia we like it cialis price precios de cialis generico


 1. You stated this perfectly!
  generic cialis at walmart tadalafil generic brand cialis nl tadalafil tablets cialis from canada acheter du cialis a geneve discount cialis cialis tablets for sale cialis daily dose generic how to purchase cialis on line

 1. در تاریخ : دوشنبه 27 خرداد 1398 12:33 ب.ظ
  Cialis pills گفت :


  Terrific information. With thanks!
  only here cialis pills how do cialis pills work acheter du cialis a geneve american pharmacy cialis cialis vs viagra generic cialis in vietnam cialis lowest price cialis arginine interactio cialis australian price generic cialis tadalafil


 1. Regards, A good amount of stuff.

  only now cialis 20 mg purchasing cialis on the internet cialis pills price each what is cialis cialis lilly tadalafi cialis reviews cialis australia org cialis wir preise weblink price cialis cialis online

 1. در تاریخ : یکشنبه 26 خرداد 1398 07:58 ق.ظ


  You suggested this well.
  venta cialis en espaa side effects of cialis cialis 10mg prix pharmaci brand cialis nl cialis pills cialis pills price cialis wal mart pharmacy buying cialis overnight cialis purchasing cialis flussig


 1. Nicely put, With thanks.
  we like it safe cheap cialis cialis taglich overnight cialis tadalafil cialis online we recommend cheapest cialis cost of cialis cvs cialis generic cialis soft tabs for sale cialis great britain does cialis cause gout


 1. You stated that well.
  are there generic cialis dose size of cialis cialis generico cialis prices acheter cialis kamagra prices for cialis 50mg miglior cialis generico cialis 10mg prix pharmaci where to buy cialis in ontario what is cialis


 1. You explained that fantastically!
  canada discount drugs cialis cheap cialis enter site natural cialis cialis dosage amounts cialis 200 dollar savings card tadalafil 20mg when can i take another cialis comprar cialis navarr cialis patent expiration enter site 20 mg cialis cost

 1. در تاریخ : پنجشنبه 23 خرداد 1398 11:34 ب.ظ
  Cialis online گفت :


  Superb content, Thanks a lot.
  cheap cialis cialis generico postepay buy cialis online nz chinese cialis 50 mg only now cialis 20 mg where cheapest cialis cialis e hiv price cialis per pill venta de cialis canada dosagem ideal cialis


 1. Terrific facts. Many thanks!
  sialis generic cialis in vietnam canada discount drugs cialis cost of cialis cvs fast cialis online how much does a cialis cost cialis australia org if a woman takes a mans cialis cialis dosage amounts cialis 20mg


 1. Nicely put. With thanks!
  cheap cialis buy cialis uk no prescription cialis diario compra how do cialis pills work cialis para que sirve cialis generique 5 mg cialis dosage amounts cialis 20 mg cost preis cialis 20mg schweiz cialis cuantos mg hay

 1. در تاریخ : دوشنبه 20 خرداد 1398 06:34 ب.ظ
  cialisvie.com گفت :


  Amazing all kinds of awesome information.
  estudios de cialis genricos wow cialis 20 cialis sale online ou acheter du cialis pas cher click now cialis from canada safe dosage for cialis cialis price thailand cialis generique 5 mg look here cialis cheap canada when will generic cialis be available


 1. Wonderful forum posts. Cheers!
  cialis rckenschmerzen cialis for daily use cialis daily dose generic viagra vs cialis vs levitra cialis canadian drugs cialis prezzo di mercato order cialis from india we choice cialis pfizer india canadian drugs generic cialis prices for cialis 50mg


 1. This is nicely said! !
  calis miglior cialis generico look here cialis cheap canada order cialis from india non 5 mg cialis generici free cialis costo in farmacia cialis cialis 5 mg scheda tecnica enter site very cheap cialis cialis in sconto

 1. スーパーコピーN品腕時計ロレックスN品レプリカコピースーパーコピーブランド激安市場


 1. You suggested that wonderfully.
  canada medication prices drugs for sale deep web drugs for sale usa is trust pharmacy in canada legitimate online pharmacies india reputable canadian prescriptions online best canadian mail order pharmacies canada pharmaceuticals online prescriptions from canada without canadian pharmaceuticals stocks

 1. در تاریخ : جمعه 16 آذر 1397 08:18 ق.ظ
  buy cialis pills گفت :


  You've made your point extremely clearly!.
  ou acheter du cialis pas cher cialis online deutschland buy brand cialis cheap buy cialis free cialis american pharmacy cialis chinese cialis 50 mg canadian discount cialis cialis generic availability cialis lilly tadalafi

 1. در تاریخ : پنجشنبه 15 آذر 1397 01:08 ب.ظ
  Cialis generic گفت :


  Nicely put, Cheers.
  cialis generico en mexico cialis 5 mg para diabeticos preis cialis 20mg schweiz chinese cialis 50 mg cialis pills boards cialis pills price each cialis mit grapefruitsaft get cheap cialis cialis dosage amounts order generic cialis online

 1. در تاریخ : چهارشنبه 14 آذر 1397 05:02 ب.ظ
  Cialis pills گفت :


  Valuable content. Cheers!
  free cialis cialis italia gratis cialis side effects dangers where do you buy cialis cialis 5 mg effetti collateral cialis pills price each when will generic cialis be available cialis uk next day cialis vs viagra cialis canada on line

 1. در تاریخ : چهارشنبه 14 آذر 1397 04:22 ق.ظ
  buy cialis cheap گفت :


  Very good forum posts. Thanks a lot!
  cialis reviews prix de cialis the best choice cialis woman canada discount drugs cialis generic cialis with dapoxetine no prescription cialis cheap generic cialis review uk buy cialis sample pack opinioni cialis generico buy cialis uk no prescription

 1. در تاریخ : سه شنبه 13 آذر 1397 05:14 ب.ظ
  Cialis pills گفت :


  Lovely forum posts, Cheers!
  cialis coupons buy brand cialis cheap compare prices cialis uk price cialis per pill cialis preise schweiz we like it safe cheap cialis cialis generique cialis side effects brand cialis nl cialis prezzo al pubblico


 1. You made your point!
  viagra cialis levitra prix de cialis wow cialis 20 usa cialis online free generic cialis american pharmacy cialis cialis lilly tadalafi we choice cialis pfizer india cialis prezzo di mercato buy name brand cialis on line

 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30