تبلیغات
معماهای معماری - مطالب مقاله

ترکیب بندی با تمرکز فرم ها

ترکیب بندی با تمرکز فرم ها

هنرمندان هنرهای تجسمی,به منظور انتقال ایده ها وآرمان فکری خودبه دیگران,روش های گوناگونی رادرساختمان وترکیب بندی آثار هنری خویش, برمی گزینند, یکی از موثرترین جنبه های ترکیب عناصر بصری ,روش «تمرکز» است. تمرکزیعنی جمع شدن واحدهائی ازیک شکل وفرم معین درفضای سطح تصویر تمرکز شکل ها معمولاً ایجاد حرکت های ریتمیک می کندواغلب یک مرکزجلب توجه برای چشم درصفحه به وجود می آورد.ایجاد تمرکز,ممکن است به وسیله نقطه ها انجام پذیرد.دراین حالت,تجمع نقطه ها به عنوان یک مرکزدید,چشم رابه طرف خود جلب می کند وکم کم باپراکنده شدن نقطه هاازمرکزتجمع به طرف فضاهای خالی صفحه,چشم متوجه تمام سطح تصویر شده وتعادل بصری برقرارمی گردد.تمرکزبه وسیله نقطه ها ممکن است دارای دویاچند مرکزدیده باشد.ایجادتمرکز,ممکن است به وسیله باندهای مجتمع طولی, انجام می گیرد, گاهی واحد هائی از شکل از باندخارج شده وبه طرف فضاهای خالی صفحه حرکت می کنند, وگاهی تمام واحدهای شکل به صورت مجتمع درطول باند, تمرکزیافته اند. ایجاد تمرکز, گاهی ازتجمع واحدهائی ازسطوح تقریباًمتراکم به وجود می آید.

 

فهرست مطالب مقاله و دانلود مقاله در ادامه مطلب


youbank sabet بنر های تبلیغاتی سایت

رشد و توسعه حرفه معماری در طول تاریخ
کلمه آرشیتکت(Architect )، معادل یونانی آن آرکی-تکتن(Arki-tekton) به معنی استاد سازنده است. و کلمه تکنولوزی( Technology )از معادل یونانی آن تکنولوزیا) Technologia)برگرفته شده است که به معنی برخورد سیستماتیک با هنر است.( تک –هنر لوزی-فن).کلمه معماری-Architecture- برای نخستین بار توسط جان شات) John Shout) به زبان انگلیسی آورده شد. در طول تاریخ و معماران همیشه با هنرمندان-صنعت گران و مهندسان در رقابت بوده است . اگر چه همیشه تنها معمار ها ایده کل ساختمان را ارایه می کنند. برخی بر این باور ند که یک معمار مانند یک صنعت گر در رابطه با عملکرد- دوام و استفاده مجدد از مصالح است.در نتیجه – بهترین معماران در طول تاریخ بهترین صنعت گران بوده اند.در زبان فارسی هم کلمه معمار به معنی کسی است که مسئول ساخت و ساز و طراحی و نظارت است. در نتیجه کلمه آرشیتکت در جهان غرب و کلمه معمار در جهان شرق دارای یک معنی هستند. امروز. یک آرشیتکت کسی است که مردم را در طراحی خویش وارد میکند- با آنها صحبت می کند و ایده ونظر آنها را می پرسدو آکاه است که چگونه درخواست آنها را وارد معماری خویش کند.

" آرشیتکت هایی که بدون اطلاع از فرهنگ سعی در ارائه مهارت های خویش هستند هر گز از اعتبار برخودار نمی شوند... و کسانی که تنها به تئوری اکتفا می کنند تنها به دنبال سایه هستند ،.نه واقعیت...
اما کسانی که استاد هر دو هستند( تئوری و عمل) ...به زودی از نفوذ برخوردار می شوند و به اهدافشان می رسند."( ویترویوس )

youbank sabet بنر های تبلیغاتی سایت

تیسم، چیستی و چگونگی آن در هنر ومعماری
تیسم، چیستی و چگونگی آن در هنر ومعماری

علی رغم تعاریف افراد مختلف از رمانتیسم، ارائه تعریفی مشخص از آن دشوار می نماید گاهی آن را چنان با احساس و عاطفه آمیخته می دانند که به هر چیز که برانگیزاننده احساس باشد؛ خواه متعلق به امروز باشد و یا دیروز "رمانتیک" قلمداد می کنند و گاه آن را عشق و علاقه افراطی به قرون وسطی و گاه به قول روسو بازگشت به طبیعت.

ای.بی. بورگام نیز در سال 1941 در مجله کنیون دیویو چنین نوشت :" کسی که در صدد تعریفی از رمانتیسم برآید به کاری مخاطره آمیز دست زده که بسیاری را ناکام گذارده است. اما آنچه واضح می نماید اینست که هر تعریفی که از رمانتیسم ارائه گردیده است یکی از ویژگیهای آنرا بارز ساخته است و در واقع مجموعه ای از همه تعاریف کاملترین تعریف از رمانتیسم را ارائه خواهد داد".
رمانتیسم جنبشی است که در اواخر سده هیجدهم و اوایل سده نوزدهم میلادی شکل گرفت و عموما به عنوان آنتی تز کلاسیسم شناخته می شود. این جنبش هر چند در نخستین گام قاطع خود یک انقلاب ادبی را بوجود آورد اما بستر فکری تاثیر گذاری را فراهم کرد که در تمامی عرصه های هنر تاثیر گذارد. آنچه در این نوشتار به آن خواهیم پرداخت روشن ساختن مفاهیم کلی این جنبش است که در فلسفه فیخته و شلینگ نمود داشت و لذا برآنیم تا بنیانهای معرفت شناختی رمانتیسم و تاثیر آنها را در هنر و معماری بررسی نماییم؛ چرا که اساس شناخت شناسی رمانتیسم بستر مناسبی را برای ظهور اندیشه مدرن فراهم کرد و از این حیث نقطه عطف مهمی در تاریخ فلسفه و زیباشناسی محسوب می گردد.

2- "من" محور کلیدی شناخت شناسی رمانتیسم

معرفت شناسی رمانتیسم بنیان هنری و زیبایی شناختی هنر رمانتیک را تشکیل می دهد. این بنیان های فکری که در نحله فیلسوفان رمانتیک آلمان؛ یعنی در فلسفه فیخته، شیلینگ، شلگل؛ زاده شد به ترتیب به سراسر اروپا و انگلیس و فرانسه نیز رسوخ کرد. اما در هر صورت می توان گفت که؛ رومانتیک ضرورت تاریخی دوره خود بود که در اقصار نقاط اروپا به گونه ای خود جوش ظهور کرد.

محور معرفت شناسی رمانتیسیسم "من" است. که اساس فلسفه فیخته بوده است.
فیخته با مطرح کردن "من" و "جزمن" در عرصه شناخت . من را در تقابل با جز من که محیط پیرامون است قرار می دهد . من در فلسفه فیخته اهمیت می یابد. فردگرایی دستاورد فیخته است برای هنر رمانتیک. توجه به فردیت در رمانتیک های فرانسه نیز نمود می یابد. در"تاملات یک گردش کننده تنها" اثر روسو مرکز ثقل نوشته شخصیت گردش کننده است که در این اثر بطور کامل و بگونه ای خودجوش عواطف درونی خود را آشکار می کند با این کتاب فرد و فردیت در اوج حرکت آرام خود به سوی کمال از تفوق و اهمیتی برخوردار می شود که در واقع مشخصه رمانتیسم است.

"من" و ذهن هنرمند سرچشمه خلق اثر هنری است. ذهنیت هنرمند که ستایش رمانتیکها را برمی انگیخت احترام خود را از فلسفه نقادانه کانت کسب می کرد. کانت در سنجش خرد ناب در توضیح گستره و محدوده خرد انسانی، مفهوم سوژه استعلایی را پیش کشیده و از قدرت ذهن آدمی صحبت به میان آورده بود.از دید کانت نیروی متعالی آفریده خردورزی و کار ذهن آدمی است. اگر انسان چنین اهمیتی در برابر نیروی متعالی داشته باشد پس باید گفت که حس انسانی اش والاترین ویژگی اوست، چیزی که جز در مختصات انسانی خود بازشناختنی و بیان شدنی نیست.
رمانتیکها حتی از مفهوم "من" در فلسفه کانت نیز فراتر رفتند. "من" رمانتیکها براساس شهود درونی شکل می گیرد. لذا من درونی باعث شد تا رمانتیسم بیشتر گرایشی ذهنی ارائه دهد تا مجموعه ای از روشهای سبک شناسانه. رمانتیسم بخاطر تکیه بر مفاهیم ذهنی، خود را با سهولت بیشتری در موسیقی و ادبیات بیان می کند تا در هنرهای بصری. نیچه پس از خواندن کتابی درباره رمانتیکها نوشته بود که رمانتیسیسم آلمانی را باید در موسیقی جستجو کرد. از آنجا که رمانتیسیسم بر ذهن و مضامین ذهنی تکیه دارد تغییر اساسی را در محتوا ایجاد می کند.


youbank sabet بنر های تبلیغاتی سایت

فضای انتظارچگونگی به دنیا اوردن فضای معماری به گونه ای که بتواند برانگیزاننده غرور شود و میان انچه ماده یی شده و میان ان کس که به بهره وری از ان پرداخته, پلی بسازد که بر روی ان بتوان دو سویه حرکت کرد,مشروط از عاملیت و عملکرد است که بدون تدبیر و ابداع تحقق نمی یابد.عاملیت و عملکرد فضا ها را تغییر میدهند و نهایتآ کنش به سوی ان تجربه های زیبائی شناسی را دگرگون خواهد کرد.

این صفات موج دار با رویه چمن مصنوعی برای اتاق انتظار بیمارستان کودکان توسط "Alice Hampson "و "Sebastian Di Mauro" طراحی و ساخته شد.این صفحات موجدار به طور مناسبی با هم جور میباشند.این موجها میخواهند حرکات جنبشی شان با اسودگی و اسایش توصیف شود.فرم این سطوح موجدار بیان گر آن است که در نقش خود اسرار امیز هستند.

دولت محلی شهر " Queensland " در برنامه هایش موظف شده است نسبت به هزینه دو درصد از محل بوجه عمومی خود در این زمینه و در تمام مکانهای عمومی به جز زندانها اقدام نماید.

بدون شک طراح به دنبال گشتی فیزیکی " و ایجاد نوعی فضائی پویا و جالب در نظمی شاعرانه است و میکوشد روابطی از فضائی سیال در اتاق انتظار ایجاد کند.

این صفحات موجدار برقرار کننده جدالی مکالمه برانگیز میباشد و تجردی از تصوری خیالی از فضائی سبز بوسیله چمن مصنوعی میباشد.بدیهی است که نقشی چند گانه خواهد داشت و البته جاذب.و ناظر بدون اینکه کیفیاتش را از دست دهد خواهد توانست در تجریدی مرموز شریک باشد و همچنین طراحی به گونه ای انجام شده که در کنشی متقابل دعوت کننده باشد.

اتاق انتظار به طور ادراکی فضائی نامرئی است.فضای منفی جمعی را بدون جلال و انزوا توصیف میکند.رمزها بازنمائی نامرئی بودن ادراک را در فضای منفی اساس می بخشند و توسط این رمزها تضمین کردن گمنام ماندن رفتار های شخصی هماهنگ خواهد شد.تئاتر به وسیله بر انداختن کنش های متقابل اجتماعی و وارونه کردن نیروی فضاهای منفی قلمروئی به رشد رسیده را ایجاد میکند.بچه ها با بالا رفتن و ایستادن بر روی صندلی های پلاستیکی نوعی بدرفتاری را ایجاد میکنند.این بازی ها عاملیت و عملکرد اتاق های انتظار را تغییر میدهند و نهایتآ کنش به سوی انتظار تجربه های زیبائی شناسی را دگرگون خواهد کرد ...

youbank sabet بنر های تبلیغاتی سایت

طراحی پارک سر پوشیده

youbank sabet بنر های تبلیغاتی سایت

معماری دیجیتالی

معماری دیجیتالی

 

ارتباط معماری با دیجیتال بحثی است بسیار گسترده. در اواخر دهه گذشته تفکر استفاده از تکنیکهای کامپیوتری در معماری آنقدر پر رنگ گردید که در کمترین فاصله زمانی ممکنه تاثیر شاخص خود را در اذهان و نتایج طراحان بجای گذاشت. به صورت موشکافانه می توان گفت این تصور و این نوع نفوذ رایانه در علم طراحی نه تنها در حیطه عملکردی معماران موثر واقع گردید بلکه دیگر اعضای هیئت طراحان  را نیز تحت شعاع خود قرار داد. طراحان صنعتی/ فیلمدانان وحتی موسیقی دانان را نیز از تاثیر خود بی بهره نگذاشت. رایانه با تاثیر در این سیستم فکری هر روز نسبت به روز دیگر موفق تر عمل می نمود.

در این زمان شاهد تولد سبکهای جدیدی در حیطه طراحی بودیم. شاید بهتر است بگوییم دیجیتال خود سبکی در بحث طراحی بود و به پسوند یا پیشوند نیازی نداشت.

معماری در واژه عبارت است از تولد یک تفکر در حیطه یک هدف مشخص که در صورت طی مسیری تعریف شده به ناظر اجازه می دهد مراحل تولد تفکر را تا تجسم آن به طور واضح رویت نماید. همان طور که کاملا مشخص است یک تفکر برای آنکه بتواند از سیستم رایانه ای مغز یک انسان بروز نماید نیازمند ابزاری خاص است این ابزار در خیلی از شرایط محقق است  و باعث می شود تفکرات و رویاهای ناشی از آن  یکی پس از دیگری از عالم خیال به عالم واقعیت تغیر شکل دهد.

اما این ابزار به لحاظ توانایی نقش بسیار مهمی را در زمان و کیفیت تجسم بخشیدن یک تفکر ایفا می کند. به عنوان مثال یکی از این ابزارها قدرت بیان است. نوع و نحوه بیان یک مطلب در اصل تاثیرگذاری آن را بر ذهن شنونده آنچنان تحت تاثیر قرار می دهد که قابل توصیف نیست. برای داشتن بیانی کامل و رسا استفاده از کلماتی صحیح و بجا / جمله بندی های دقیق و طراحی شده و در انتها نحوه  بیان اصول این پردازش را در بر

 می گیرد.


youbank sabet بنر های تبلیغاتی سایت

هندسه فركتالی
هندسه فركتالی


هندسه فركتالی وسیله و مفهومی نوین است كه امكان توصیف اشكل طبیعی را میسر كرده است. اشكال هندسی طبیعی نظیر كرات سماوی و درخت كاج را به آسانی می توان با كره و مخروط توصیف كرد ولی بسیاری دیگر از اشكال طبیعی بقدری پیچیده هستند كه حتی با تركیبی از اشكال اقلیدسی قابل توصیف دقیق نیستند. شكل گل‌كلم، توپوگرافی كوهها، سطح یك فلز در مقیاس های میكروسكوپی نمونه‌هایی از شكل‌های طبیعی هستند كه توصیف آنها تنها توسط هندسه فركتالی ممكن است.

كشف مفاهیم فركتالی ابزاری قدرتمند در اختیار دانشمندان جهت مقایسه پدیده‌های پیچیده طبیعی قرار داد. بعنوان مثال با استفاده از مفاهیم فركتالی می‌توان شكل رودخانه‌های سلسله جبال البرز را با شكل رودخانه‌های كوه‌های زاگرس مقایسه كرد و یا می‌توان تغییرات فعالیت‌های لكه‌های خورشیدی در زمان را توصیف و با تغییرات درجه حرارت ‌اتمسفری زمین مقایسه نمود. مسلماً مقایسه طول رودخانه‌های البرز با طول رودخانه‌های زاگرس توصیف دقیقی نخواهد بود زیرا فقط یك جنبه از هندسه پیچیده رودخانه‌های مذكور را مورد مقایسه قرار می‌دهد. مقایسه همخوانی فركانس‌های سازنده تغییرات تعداد لكه‌های خورشیدی در زمان با تغییرات درجه‌حرارت اتمسفر در زمان میتواند ارتباط این دو پدیده مذكور را تا حدی معین كند ولی نمی‌تواند معیاری واحد كه ارتباط بین فركانس‌های سازنده این دو پدیده را معیین می‌كند ارائه دهد


برچسب ها : ,

youbank sabet بنر های تبلیغاتی سایت

زنان در تاریخ هنر و معماری
متن زیر برگردان فارسی بخشی از کتابی است به نام Raum, Macht, Differenz که خانم در سال 2003 تالیف نموده است.

زنان در تاریخ هنر و معماری

در سال 1991، جایزه معماری پریتزکر به رابرت ونتوری[1] اعطا شد و او با واژه های زیر از دریافت این جایزه – بتنهایی - انتقاد کرد:

It 's a bit of disappointment that the Prize didn't go to me and Denise Scott Brown, because we are married not only as individuals, but as designers and architects.

youbank sabet بنر های تبلیغاتی سایت

میدان تهی
میدان تهی

VOID FIELDجریان فضایی كه در این بحث تحت عنوان میدان (Field)* به آن پرداخته می‌شود، از جریانهای نوظهور در تاریخ هنر و معماری است كه به نظر می‌رسد دارای ریشه‌های عمیقی در تاریخ است.

جریان میدانها بسیار با علوم جدید در ارتباط است و تحت تأثیر پیشرفت‌های شگرفی كه در عصر حاضر در زمینه‌ی علم و تكنولوژی و نوع نگرش نسبت به پدیده‌ها بوجود آمده، تئوری میدانها شكل گرفته است.در دهه شصت میلادی یك دانشمند هواشناس بنام ادوارد لورنتز به تحقیق پیرامون سیستم‌های فضایی تشكیل‌دهنده‌ی جو پرداخت. «او نخستین كسی بود كه نمونه‌ی معروفی از رفتار آشوبی را ثبت كرد.»1

«لورنتز با استفاده از الگوهای رایانه‌ای برای جو زمین و اقیانوس‌ها به بررسی رابطه‌ی میان سه عامل غیرخطی هواشناسی پرداخت: دما، فشار و سرعت وزش باد.»2

«لورنس نتایج كشف خود را چنین بیان می‌كند: «نتیجه اینكه دو وضعیت كه مقادیر نامحصوصی باهم تفاوت دارند در جریان تحول خود، می‌توانند به دو وضعیت كاملاً متفاوت از هم منجر شوند. پس چنانچه در مشاهده‌ی وضعیت حاضر، هر خطایی رخ بدهد ـ و در هر سیستم واقعی‌ای بروز چنین خطاهایی اجتناب‌ناپذیر است ـ پیش‌بینی قابل‌قبولی از وضعیت سیستم در آینده‌ای دور، می‌تواند كاملاً غیرممكن بشود.»3

نتیجه‌ی مهمی كه از كشف لورنتز بدست می‌آید اینست كه جهان از یك سیستم ناپیوسته تشكیل شده است.4 (یعنی ناپیوستگی در بوجود آمدن پدیده‌ها قائده است نه استثناء). كه این دیدگاه كاملاً در تضاد با همه‌ی دیدگاههایی كه جهان را یك سیستم پیوسته و خطی قلمداد می‌كردند، می‌باشد.

كشف لورنتز باعث تحولات بسیار عمیقی در دنیای حاضر شد كه گستره‌ی آنرا می‌توان در همه‌ی علوم مشاهده كرد. او خاصیت مهم میدان‌های فضایی را تكرارشوندگی نامید و معتقد بود كه كل و جزء در یك میدان دارای ارزش یكسان‌اند و در توضیح بیشتر نظریاتش به مسجد كوردوبای اسپانیا و گراورهای پیرانزی می‌پردازد.

می‌دانیم مسجدكوردوبا در چهار دوره گسترش پیدا كرد و پس از 450 سال به كلیسا تبدیل شد، اما ساختار فضایی آن از هم نباشید.5

youbank sabet بنر های تبلیغاتی سایت

رویكردی نقادانه به معماری ژاك هرتزوگ1 و پیر دمورن2
رویكردی نقادانه به معماری ژاك هرتزوگ1 و پیر دمورن2
خلاصه

مقاله ابتدا اشاره‌‌ای كوتاه خواهد داشت به جایگاه سطح در معماری معاصر و آنگاه با بررسی تأثیر اندیشه‌های دوران پسا مدرنیته بر سطح، به معرفی آثار هرتزوگ و دمورن خواهد پرداخت ، در بدنه تحقیق به دسته‌بندی‌،‌ معرفی و تجزیه و تحلیل آثار معماری آنها می‌پردازد و در نتیجه گیری با نقد کوتاهی بر آثار آنها به بحث پایان خواهد داد.واژگان كلیدی: سطح، عدم شفافیت، بیرون و درون، ژاك هرتزوگ، پیر دمورن.


مقدمه

معماری و تفكر در طول تاریخ به یكدیگر وابسته بوده‌اند و همواره با ایجاد تحول در اندیشه‌های زمانه، معماری دچار تحول شده است. اگر سطح را بعنوان یکی از مهمترین عناصر معماری بپذیریم، می‌توان تحول معماری دوره‌های مختلف را در تحول سطوح معماری جستجو كرد.

با این فرض می‌توان به بررسی جایگاه سطح در معماری معاصر پرداخت.بطور کلی دیدگاههای متفاوتی نسبت به سطح در معماری معاصر مطرح شده است كه بعنوان نمونه می‌توان به سطح شفاف3، سطح كدر4، سطح مفهومی5، سطح بدون مركز6،‌ سطح پیوسته7 اشاره كرد كه نقطه اوج هر كدام را می‌توان در آثاری چون: خانه شیشه‌ای8 (فیلیپ جانسون)، اپرای توكیو9 (ژان نوول)، خانه دیوار10 (جان هیدك)، پارك لاویلت11 (برنارد چومی) و كتابخانه ژوسیو12 (رم كولهاس) مشاهده كرد.

سطح نیمه شفاف یا سطح كدر كه موضوع بحث این مقاله است، محصول پسا مدرنیته و نگاه نیمه شفاف به جهان هستی است و آثار هرتزوگ و دمورن در این حوزه اندیشه بررسی خواهند شد.این دو معمار در سال 1950 میلادی در شهر باسل13 سوئیس به دنیا آمده ، بین سالهای 75-1970 تحت نظر آلدو روسی14 به آموزش معماری پرداخته و در سال 1978 شركت هرتزوگ و دمورن و همكاری را تأسیس نموده‌اند و تاكنون ضمن تدریس در دانشگاههای معتبر جهان به فعالیت حرفه‌ای خود ادامه می‌دهند. آنها در سال 2001 میلادی جایزه معتبر پرایتزكر15 را بطور مشترك دریافت نمودند. (تصویر 1)

youbank sabet بنر های تبلیغاتی سایت

لیست صفحات
1 2 3 4 5
تعداد کل صفحات : 5