تبلیغات
معماهای معماری - مطالب فضا در معماری

فضا در عصر جدید

تفكر، در این دوران برای عملكرد در خارج از  وسیع علومی همچون زیست شناسی، فیزیك، ریاضیات و اقتصاد بر اساس قواعد این پیچیدگی شده است.

در اینجا سوال اصلی این است آیا معماری حیطه ی منطق گرا حوزه ی خطی و بینش جزمی  دارای امكانات وسیعی است این پدیده در زمینه دانش منجر به ورود به جهان پیچیدگی ها گردیده و عملاً موجب گسترشو فضای شهری نیز از همین قواعد پیروی می كند و در مرحله ویژه ای از توسعه ی خود مشمول قوانین پیچیدگی می گردند؟ در اینجا چنین نیست كه معماری و فضا به عنوان بازتاب اندیشه و تفكری خاص بر شمرده شود بلكه به مثابه خود اندیشه تلقی شده است. بنابر همین تعریف بر خلاف چارلز جنكس كه فضای آینده معماری را تمثیلی از علوم پیچیده می داند، در این بحث معماری به عنوان نفس پیچیدگی پذیرفته شده است. بدین منظور، قدری بازگشت به عقب ضرورت می یابد.


youbank sabet بنر های تبلیغاتی سایت

معماری مدرن و قلمرو.مفهوم فضا (۲)
معماری مدرن و قلمرو.مفهوم فضا (۲)

باز نمودن این جدایی بین واقعیت اشیا و تصویر ذهنی آن یعنی طبیعت مصنوعی هدف معماری امروز است و مفاهیم جدید معماری از این رهگذر بدست می آید .

جدایی طبیعت و فرهنگ (طبیعت ذهنی) و یا جهان مادی و معنوی از وجوه بسیار مهم و نقطه عطف تفکر مدرن است و مهمترین مشخصه تمایز آن با دیدگان سنتی و جهان بینی سنتی است ، که مبتنی بر انطباق و همزیستی مادیت - معنویت و یا طبیعت – فرهنگ یا فرم - مفهوم است . مهمترین نکته در تفکر سنتی اسطوره ای است که اشیا یا موضوعات مختلف را به صورت غیرقابل تغییر و ازلی به گونه ای که هیچگونه جدایی بین مفهوم و اسطوره ست و از آن احساس می شود و مدرنیسم را ویران کننده هر چیز سخت و استوار می دانند از آن معلقی را برای آن متصور می شوند که منحر به نفی معنی از آن و همه چیز می شود ، و همه موضوعات به صورت استفاده و تصویر نمایان می شود .این روند استفاده سازان ویژگی اصلی آثار هنری مدرنیسم است که قابلیت تفسیر و تاویل بیشماری را ممکن می‌گرداند .

ارتباط معماری و انسان در گذشته و با تعابیری از قبیل اینکه باغها و خانه ها تمثیلی از بهشت (طبیعت کامل) نمایانگر برداشتی مفهومی و اسطوره ای از طبیعت است . در حالیکه ارتباط معماری امروز با طبیعت را منتفی می کند رشد معماری گذشته و تفکر گذشته بصورتی آرام و کند صورت گرفته و در حافظه تاریخی مردمان چنان سخت گرویده است که مفاهیم بصورتی تغییر ناپذیر و ازلی تصور می شود .

youbank sabet بنر های تبلیغاتی سایت

فضا در عصر جدید

 

تفكر، در این دوران برای عملكرد در خارج از  وسیع علومی همچون زیست شناسی، فیزیك، ریاضیات و اقتصاد بر اساس قواعد این پیچیدگی شده است.

در اینجا سوال اصلی این است آیا معماری حیطه ی منطق گرا حوزه ی خطی و بینش جزمی  دارای امكانات وسیعی است این پدیده در زمینه دانش منجر به ورود به جهان پیچیدگی ها گردیده و عملاً موجب گسترشو فضای شهری نیز از همین قواعد پیروی می كند و در مرحله ویژه ای از توسعه ی خود مشمول قوانین پیچیدگی می گردند؟ در اینجا چنین نیست كه معماری و فضا به عنوان بازتاب اندیشه و تفكری خاص بر شمرده شود بلكه به مثابه خود اندیشه تلقی شده است. بنابر همین تعریف بر خلاف چارلز جنكس كه فضای آینده معماری را تمثیلی از علوم پیچیده می داند، در این بحث معماری به عنوان نفس پیچیدگی پذیرفته شده است. بدین منظور، قدری بازگشت به عقب ضرورت می یابد.


youbank sabet بنر های تبلیغاتی سایت