تبلیغات
معماهای معماری - مطالب كل و جزء در معماری

ترکیب بندی با تمرکز فرم ها

ترکیب بندی با تمرکز فرم ها

هنرمندان هنرهای تجسمی,به منظور انتقال ایده ها وآرمان فکری خودبه دیگران,روش های گوناگونی رادرساختمان وترکیب بندی آثار هنری خویش, برمی گزینند, یکی از موثرترین جنبه های ترکیب عناصر بصری ,روش «تمرکز» است. تمرکزیعنی جمع شدن واحدهائی ازیک شکل وفرم معین درفضای سطح تصویر تمرکز شکل ها معمولاً ایجاد حرکت های ریتمیک می کندواغلب یک مرکزجلب توجه برای چشم درصفحه به وجود می آورد.ایجاد تمرکز,ممکن است به وسیله نقطه ها انجام پذیرد.دراین حالت,تجمع نقطه ها به عنوان یک مرکزدید,چشم رابه طرف خود جلب می کند وکم کم باپراکنده شدن نقطه هاازمرکزتجمع به طرف فضاهای خالی صفحه,چشم متوجه تمام سطح تصویر شده وتعادل بصری برقرارمی گردد.تمرکزبه وسیله نقطه ها ممکن است دارای دویاچند مرکزدیده باشد.ایجادتمرکز,ممکن است به وسیله باندهای مجتمع طولی, انجام می گیرد, گاهی واحد هائی از شکل از باندخارج شده وبه طرف فضاهای خالی صفحه حرکت می کنند, وگاهی تمام واحدهای شکل به صورت مجتمع درطول باند, تمرکزیافته اند. ایجاد تمرکز, گاهی ازتجمع واحدهائی ازسطوح تقریباًمتراکم به وجود می آید.

 

فهرست مطالب مقاله و دانلود مقاله در ادامه مطلب


youbank sabet بنر های تبلیغاتی سایت

خلاقیت در معماری

khal.jpg


youbank sabet بنر های تبلیغاتی سایت

ریتم در معماری

ritm.jpg


youbank sabet بنر های تبلیغاتی سایت

كل و جزء در معماری


در هر سیستم ساختی، یك عنصر هست كه نسبت به بقیه عناصر سیستم حالت مشخص و ممتازی دارد. این عنصر واحد به معنای كل است . در مقابل سایر عناصر كه «كثیر» هستند و معنی جزء دارند. كل كه به واحد بودن شناخته می شود، عامل اتحاد اجزاء و تشكیل سیستم آن، به گونه ای است كه تمام این مجموعه در برابر سایر نظامها، واحد مستقلی را تشكیل می دهد. وظیفه نهایی كل به وحدت رساندن اجزاء است . مانند مغز كه به عنوان عنصر واحد و حاكم عملكرد سیستماتیك و منظم، بدن را هماهنگی و رهبری می كند.
بیان فرق می تواند اساس متدولوژی طراحی معماری قرار گیرد. مصداق این چنین نظری را در قالب هنرهای مختلف و حتی معماری می توان یافت . مفاهیمی چون نقطه عطف یا عنصر حاكم در تركیب، محور اصلی در یك مجموعه معماری و قطب در یك بنای معماری هر كدام نمودهای نیاز یك مفهوم كلی هستند و جزء لاینفك معماری سنتی می باشند.

6 - 1 - 1 - خصوصی عمومی


دو صفت ویژه دیگر فضا كه رابطه مستقیم با صفات دیگر مانند حركت، نور و صدا را دارند. صفتهای عمومی و خصوصی بودن فضا می باشند. عرصه های خصوصی عمومی در معماری، خود را از طریق شواهد، جلوه گر می كنند كه متشكل از ابعاد، عرصه ها، خصوصیات نور، حركت و صدای مربوط به آنها است . حریم خصوصی بودن یك اتاق خواب، موقوف به سكوت، آرامش، آسایش، و تاریكی نسبی در مقابل فزونی فعالیت، صدا، حركت و روشنایی در یك فضای عمومی است . در زیر این روابط را به شكل نمودار انطباق مفاهیم دیالكتیكی نشان داده ایم .
روشنایی كمتر --------------------------------- روشنایی بیشتر
حركت كمتر --------------------------------- حركت بیشتر
فضای كمتر --------------------------------- فضای بیشتر
خصوصی تر --------------------------------- عمومی تر
مفاهیم فوق در فرهنگ و معماری سنتی به خوبی قابل مشاهده و تفكیك است .

youbank sabet بنر های تبلیغاتی سایت